Generelle vilkår

Generelle vilkår

Artikkel 1. Anvendelse

1.1 Disse Generelle salgsbetingelsene (heretter “Betingelsene”) gjelder for alle tilbud, bestillinger og avtaler fra Centraal Muziekhuis BV, eksklusiv eventuelle andre generelle vilkår. Disse vilkårene er registrert hos Kamer van Koophandel Noord Nederland med nummer 01066859, og vil bli sendt til deg på forespørsel. Vilkårene er også tilgjengelige via internett.

1.2 Ved å akseptere et tilbud eller legge inn en bestilling, godtar du anvendelsen av disse vilkårene.

1.3 Det kan bare fravikes skriftlig fra det som er fastsatt i disse vilkårene, i hvilket tilfelle de øvrige bestemmelsene fortsatt vil være gjeldende.

1.4 Alle rettigheter og krav som avtales til fordel for Centraal Muziekhuis BV i disse vilkårene og i eventuelle andre avtaler, vil også avtales til fordel for mellommenn og andre tredjeparter som blir engasjert av Centraal Muziekhuis BV.

Artikkel 2. Tilbud/avtaler

2.1 Alle tilbud fra Centraal Muziekhuis BV er uforpliktende og Centraal Muziekhuis BV forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre prisene, særlig når det er nødvendig på grunn av (lovgivningsmessige) forskrifter. Se også artikkel 3.6.

2.2 En avtale kommer bare i stand etter at din bestilling er akseptert av Centraal Muziekhuis BV. Centraal Muziekhuis BV har rett til å avslå bestillinger eller å stille bestemte vilkår for levering, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Hvis en bestilling ikke blir akseptert, vil Centraal Muziekhuis BV gi beskjed om dette innen ti (10) arbeidsdager etter at bestillingen er mottatt.

Artikkel 3. Priser og betalinger

3.1 De oppgitte prisene for tilbudte produkter og tjenester fra Centraal Muziekhuis BV er i euro, eksklusive merverdiavgift og frakt, eventuelle skatter eller andre avgifter, med mindre annet er oppgitt eller skriftlig avtalt.

3.2 Betaling skal gjøres uten avslag eller kompensasjon umiddelbart og før levering(er), og senest åtte (8) dager etter fakturadato, med mindre annet er skriftlig avtalt.

3.3 Betaling kan gjøres ved bankoverføring eller ved kontant ved levering. Ved betaling via bankoverføring vil datoen for betaling være datoen da kontoen til Centraal Muziekhuis BV blir kreditert.

3.4 Ved forsinket betaling vil du være i mislighold fra den dagen betaling skulle ha funnet sted, og du vil være forpliktet til å betale en forsinkelsesrente på 1% per måned eller en del av en måned over det utestående beløpet fra og med den dagen. Hvis betaling skjer etter påminnelse, vil du være forpliktet til å betale en administrasjonsavgift på tjueni euro (€ 25,00), og hvis Central Music House BV outsourcer sin fordring til innkreving, vil du også være forpliktet til å betale innkrevingskostnader, som er minst femten prosent (15%) av det utestående beløpet, uten at det påvirker Central Music House BVs rett til å kreve de faktiske utenrettslige innkrevingskostnadene i stedet.

3.5 Hvis du unnlater å betale, har Central Music House BV rett til å suspendere (gjennomføringen av) den aktuelle avtalen og relaterte avtaler, eller å si opp avtalen.

3.6 Hvis prisene på tilbudte produkter og tjenester øker i perioden mellom bestilling og utførelse, har du rett til å avbestille bestillingen eller å avslutte avtalen innen ti (10) dager etter at Central Music House BV har meddelt prisøkningen.

Artikkel 4. Levering

4.1 Leveringstidene oppgitt av Central Music House BV er bare veiledende. Overskridelse av enhver leveringstid gir deg ikke rett til erstatning og heller ikke rett til å avbestille bestillingen eller å avslutte avtalen, med mindre overskridelsen av leveringstiden er så alvorlig at det ikke rimelig kan forventes at du opprettholder avtalen. I så fall har du rett til å avbestille bestillingen eller å avslutte avtalen så langt det er nødvendig.

4.2 Produktene leveres på stedet og til tidspunktet der produktene er klare for forsendelse til deg.

Artikkel 5. Eiendomsforbehold 5.1 Eierskapet til leverte produkter overføres ikke før du har betalt alt du skylder Centraal Muziekhuis BV i henhold til noen avtale. Risikoen for produktene overføres til deg ved levering.

Artikkel 6. Immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter

6.1 Bestilleren garanterer overfor Centraal Muziekhuis BV at det ikke vil bli gjort noen brudd på rettigheter som tredjeparter kan gjøre gjeldende i henhold til Åndsverkloven av 1912 eller annen nasjonal, overnasjonal eller internasjonal lovgivning på området for opphavsrett eller industrielle eiendomsrettigheter, eller rettigheter knyttet til uaktsom handling, som følge av gjennomføringen av avtalen, særlig ved reproduksjon eller offentliggjøring av ting mottatt fra bestilleren, slik som lyd-, bilde- eller fotografiske opptak, dataprogrammer, databaser, tegninger, kopier, modeller, litografier, filmer, informasjonsmedier, etc.

6.2 Bestilleren skal holde Centraal Muziekhuis BV skadesløs for alle krav som tredjeparter kan gjøre gjeldende i henhold til denne loven eller forskriften. Enhver bestiller må på forhånd gjøre seg kjent med betingelsene satt av rettighetsorganisasjonen STEMRA (eller en tilknyttet søsterorganisasjon) når det gjelder duplisering av lyd-, bilde- og informasjonsmedier, og er selv ansvarlig for den aktuelle bestillingen. Bestilleren må selv oppfylle alle vilkår satt av denne organisasjonen, og holde Centraal Muziekhuis BV skadesløs mot alle krav tredjeparter måtte ha knyttet til immaterielle eiendomsrettigheter.

6.3 Hvis utnyttelsen av opphavsretten, på tidspunktet for duplisering, ikke er overført til noen opphavsrettorganisasjon, institusjon og/eller forlag, og dermed ikke behøver å bli regnskapsført hos STEMRA (eller en tilknyttet søsterorganisasjon), skal bestilleren holde Centraal Muziekhuis BV skadesløs mot eventuelle fremtidige regnskap eller regnskap med tilbakevirkende kraft.

6.4 Du må respektere alle immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter som hviler på produktene levert av Centraal Muziekhuis BV, helt og betingelsesløst.

6.5 Centraal Muziekhuis BV garanterer ikke at produktene som er levert til deg, ikke krenker noen (uskrevne) intellektuelle og/eller industrielle eiendomsrettigheter til tredjeparter.

Artikkel 7. Reklame og ansvar

7.1 Du har plikt til å undersøke om produktene samsvarer med avtalen ved levering. Hvis dette ikke er tilfelle, må du skriftlig og begrunnet gi beskjed til Centraal Muziekhuis BV så snart som mulig og i alle fall innen syv (7) arbeidsdager etter levering, eller etter at konstatering var rimelig mulig.

7.2 Hvis det er påvist at produktene ikke samsvarer med avtalen, har Centraal Muziekhuis BV valget mellom å erstatte de aktuelle produktene med nye produkter ved retur av dem, eller å refundere fakturaverdien.

Artikkel 8. Bestillinger/kommunikasjon

8.1 For misforståelser, forsinkelser, forvrengninger eller manglende levering av bestillinger og meldinger som skyldes bruk av internett eller andre kommunikasjonsmidler i kommunikasjonen mellom deg og Centraal Muziekhuis BV, eller mellom Centraal Muziekhuis BV og tredjeparter som har relevans for forholdet mellom deg og Centraal Muziekhuis BV, er Centraal Muziekhuis BV ikke ansvarlig med mindre det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra Centraal Muziekhuis BV.

Artikkel 9. Force Majeure

9.1 Uten å begrense andre rettigheter som tilkommer dem, har Centraal Muziekhuis BV i tilfelle av force majeure rett til å utsette utførelsen av bestillingen din etter eget valg, eller å heve avtalen uten rettslig inngrep, og informere deg skriftlig om dette, uten at Centraal Muziekhuis BV er ansvarlig for noen form for erstatning, med mindre det i de gitte omstendighetene vil være urimelig i forhold til rimelighet og rettferdighet.

Artikkel 10. Diverse

9.2 Force majeure inkluderer enhver svikt som ikke kan tilskrives Centraal Muziekhuis BV, fordi den ikke skyldes feil fra deres side, og som ikke kan tilskrives dem i henhold til loven, kontraktsrett eller generelt aksepterte normer.

10.1 Hvis du gir Centraal Muziekhuis BV en adresse, har de rett til å sende alle bestillinger til den adressen, med mindre du oppgir en annen adresse som bestillingene skal sendes til.

10.2 Hvis Centraal Muziekhuis BV i kortere eller lengre tid, enten uttrykkelig eller stilltiende, tillater avvik fra disse vilkårene, påvirker det ikke deres rett til å kreve direkte og streng overholdelse av disse vilkårene. Du kan ikke påberope deg noen rettigheter på grunn av det faktum at Centraal Muziekhuis BV anvender disse vilkårene fleksibelt.

10.3 Dersom en eller flere bestemmelser i disse vilkårene eller en hvilken som helst annen avtale med Centraal Muziekhuis BV skulle være i strid med gjeldende lovbestemmelser, vil den aktuelle bestemmelsen bli annullert og vil bli erstattet med en ny, juridisk gyldig og lignende bestemmelse fastsatt av Centraal Muziekhuis BV.

10.4 Centraal Muziekhuis BV har rett til å benytte seg av tredjeparter ved utførelsen av din(e) bestilling(er).

Artikkel 11. Lovvalg og verneting

11.1 Nederlands lovgivning er utelukkende gjeldende for alle rettigheter, forpliktelser, tilbud, bestillinger og avtaler som disse vilkårene gjelder for, samt for disse vilkårene.

11.2 Eventuelle tvister mellom partene skal utelukkende bringes inn for kompetent domstol i Nederland.